Behöver ni förstärka ert psykosociala team?

Har ni svårt att i perioder ta emot alla inkomna förfrågningar? Finns behov av förstärkning men era lokaler är för små? Har ni haft funderingar på att kunna erbjuda era listade barn- och ungdomspatienter psykosocialt stöd enligt tilläggsavtalet?

Vi erbjuder en helhetslösning för psykosociala tjänster. Vi kan arbeta både med vuxna, barn och ungdom som är i behov av psykosociala/psykologiska stödinsatser inom första linjen.

  • Vi uppfyller de formella kompetens- och erfarenhetskrav som finns i avtalen även för tilläggsavtalet, barn och ungdom för första linjen.
  • Vi vet vilka speciella krav som ställs inom primärvården gällande effektivitet och samarbete.
  • Vi kan arbeta utifrån flera metoder som anpassas efter individens behov och som samtidigt ger flöde och genomströmning. Vi är välutbildade inom kognitiv beteendeterapi, barn och ungdomspsykoterapi och utvecklingspsykologi.
  • Våra insatser utgår från evidensbaserad psykologi/interventioner.

Genom att hyra in förstärkning av psykosociala tjänster kan ni på ett kostnadseffektivt sätt se till att kostnader avseende psykosociala tjänster blir rörlig. Det kan även vara en lösning när behov av förstärkning finns men de egna lokalerna inte räcker till.

Hur går det till?

Ni remitterar vidare till oss och vi tar emot patienterna i våra lokaler.  Evidentia Psykoterapi fungerar som underkonsulter. Vid avslut av insats emotser ni ett remissvar. Finns önskemål om att vi ska vara placerade på er mottagning har vi även möjlighet till det. Vi värnar alltid om ett gott samarbete även när patienterna remitterats vidare till oss.

Individuella insatser

Evidentia Psykoterapi erbjuder psykosociala behandlingstjänster utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Vi kan även arbeta integrativt utifrån psykodynamisk psykoterapi (PDT) med fokus kring utvecklingspsykologisk- och anknytningsbaserad teori, samspelsbehandling och Kognitiv beteendeterapi både mer traditionell KBT och metoder utifrån tredje vågens KBT som bland annat ACT (Accetptance and Commitment therapy)  och mindfulness. Att arbeta integrativt innebär att vi arbetar med flera behandlingstekniker och verktyg från dessa evidensbaserade metoder. Val av behandlingsmetod grundar sig i evidens utifrån aktuell forskning som visar på bästa möjliga resultat. Utgångspunkten är uppdragsgivaren och individens problembeskrivning och vi skräddarsyr insatsen utifrån varje individs behov.

Avseende tilläggsavtalet för barn och ungdom har vi som samarbetar inom Evidenta Psykoterapi flera års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin och är specialiserade inom barn och ungdomspsykoterapi.  Vi har en bred erfarenhet av behandling med barn och ungdomar med ångest, depression och stressrelaterad psykisk ohälsa, kris/trauma och både utifrån metoder inom KBT och PDT. Vidare finns även en djup kunskap inom utvecklingspsykologi och specifik kompetens inom föräldrastöd, konsultation och handledning kring barn med psykosocial problematik, beteendesvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter.

Gruppbehandling

Evidenta Psykoterapi erbjuder behandlingsinsatser enligt föräldrautbildningsprogrammet KOMET 3-11. Vid behov erbjuder vi samtalsstöd till föräldrarna enskilt mellan gruppträffarna. KOMET bygger på beteendeterapeutiska principer och syftar till att minska konflikter mellan barn och föräldrar, stärka relationen och skapa ett bättre samspel.

Evidentia Psykoterapi kan även erbjuda andra typer av gruppbehandlingar.